Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο διαδικτυακός χώρος www.driskas.com αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΣΚΑΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ο.Ε που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λάμψα αρ.19, ΤΚ 11524 με ΑΦΜ 997873530, αριθμό ΓΕΜΗ 009139501000 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
Mέσω του ως άνω διαδικτυακού χώρου ο εκάστοτε επισκέπτης του μπορεί να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με τη γαστρονομία και τη μαγειρική όπως π.χ. συνταγές και βιβλία μαγειρικής, σχετικές εκδηλώσεις, σκεύη μαγειρικής, ηλεκτρικές συσκευές σχετικές με μαγειρική, προϊόντα- τρόφιμα για μαγειρική χρήση, σεμινάρια μαγειρικής ενώ ταυτόχρονα ο ως άνω διαδικτυακός χώρος αποτελεί και ηλεκτρονικό κατάστημα της ως άνω εταιρείας – και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Εταιρεία» – μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων όπως π.χ. βιβλίων, προϊόντων μαγειρικής, σκευών μαγειρικής, ηλεκτρικών συσκευών κτλ. Επιπλέον, ο διαδικτυακός χώρος www.kathemerachef.gr αποτελεί διαδικτυακό χώρο της «Εταιρείας», η χρήση του οδηγεί σε ανακατεύθυνση (redirect) στον διαδικτυακό χώρο www.driskas.com.
Η περιήγηση για τον εκάστοτε επισκέπτη στο διαδικτυακό χώρο www.driskas.com o οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Ιστοχώρος» ή «Ιστότοπος», η χρήση των υπηρεσιών, του περιεχομένου καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή / και επικοινωνίας μέσω της «Ιστοσελίδας» διέπεται από το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.
1.2 Ο εκάστοτε επισκέπτης της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με τη γαστρονομία και τη μαγειρική και να αγοράσει τα προϊόντα, τα οποία η «Εταιρεία» πωλεί μέσω της «Ιστοσελίδας» ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα από την «Ιστοσελίδα» βήματα.
1.3 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» ότι σε καμία περίπτωση η προβολή των προϊόντων που πωλεί μέσω του «Ιστοχώρου» ή / και η εν γένει λειτουργία του «Ιστοχώρου» δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Επιχείρησης» προς τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» για σύναψη σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε εκ των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή / και του συνόλου αυτών.
2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TΗΣ «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.1 Ο επισκέπτης του «Ιστοχώρου» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» αποδέχεται και συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» σε κάθε περίπτωση που περιηγείται στο «Ιστοχώρο» είτε γιατί προβαίνει σε αγορές προϊόντων μέσω αυτού είτε όχι.
Ο «Χρήστης» συναινεί ότι και μόνη η περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» ισοδυναμεί με το ότι έχει αναγνώσει το σύνολο των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» και έχει και έχει λάβει πλήρως γνώση αυτών καθώς και ότι τους αποδέχεται. Επιπρόσθετα, η «Εταιρεία» δηλώνει και ο «Χρήστης» αποδέχεται αφενός ότι η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί και να προβαίνει σε αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης αφετέρου ότι ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης / ή και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει των παρόντων όρων χρήσης οφείλει να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στον «Ιστοχώρο», σε περίπτωση δε, κατά την οποία εξακολουθεί την πλοήγηση τούτο συνεπάγεται την εκ μέρους του αποδοχή των όρων χρήσης ως ισχύουν κάθε φορά.
2.2 Μέσω της χρήσης του «Ιστοχώρου» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων που πωλεί η «Εταιρεία» ή / και να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων του «Ιστοχώρου».
2.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για τη χρήση των επιμέρους κατηγοριών ή/ και σελίδων του «Ιστοχώρου», υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα προσωπικά ή μη στοιχεία στα υποδεικνυόμενα κάθε φορά από τον «Ιστοχώρο» πεδία, όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας εξ αποστάσεως αγοράς, κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής – δημιουργίας λογαριασμού ενός «Χρήστη» στον «Ιστοχώρο» κλπ
2.4 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι η χρήση του «Ιστοχώρου» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.
2.5 Εγγεγραμμένος «Χρήστης». Ο «Χρήστης» που επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω του «Ιστοχώρου» έχει τη δυνατότητα ,εάν το επιθυμεί, να συνδεθεί με τον «Ιστοχώρο» μέσω λογαριασμού, τον οποίο θα έχει δημιουργήσει με προηγούμενη εγγραφή του σε αυτόν.
Η δημιουργία λογαριασμού στον «Ιστοχώρο» και ακολούθως η σύνδεση του με αυτόν απαιτεί εκ μέρους του «Χρήστη» μία σειρά από ενέργειες που θα υποδειχθούν σε αυτόν διαδικτυακά από την «Εταιρεία».
Πιο συγκεκριμένα με την καταχώριση σε καθορισμένα εκ των προτέρων πεδία του «Ιστοχώρου» συγκριμένων κωδικών, ήτοι ενός ονόματος «Χρήστη» (username) και ενός απόρρητου κωδικού (password) ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα για ασφαλή πρόσβαση και σύνδεση με τον λογαριασμό του στο «Ιστοχώρο» μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης του «Ιστοχώρου».
Μέσω του λογαριασμού του ο «Χρήστης» ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε λειτουργίες και υπηρεσίες του «Ιστοχώρου» που θα προσφέρονται από την «Εταιρεία» για τη συγκεκριμένη κατηγορία «Χρήστη» και με βάση πάντα τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τον «Ιστοχώρο»
Για τη δημιουργία του λογαριασμού εκ μέρους του «Χρήστη» είναι απαραίτητο να δηλωθούν από το «Χρήστη» τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός κωδικός πρόσβασης (password).
Ο «Χρήστης» που δημιουργεί λογαριασμό στον «Ιστοχώρο» δεσμεύεται έναντι της «Εταιρείας» ότι ο λογαριασμός του, σε κάθε περίπτωση, θα χρησιμοποιείται από τον ίδιο αποκλειστικά καθώς και ότι δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν.
O «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να επικαιροποιεί σε περίπτωση αλλαγής τους τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει σχετικά την «Εταιρεία» με τον τρόπο που κάθε φορά υποδεικνύεται από τον «Ιστοχώρο» ενημερώνοντας το προφίλ του.
Ο «Χρήστης» περαιτέρω υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει τη φύλαξη του απορρήτου των κωδικών του λογαριασμού του στον «Ιστοχώρο» και να μην προβεί σε αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» αντιληφθεί την παραβίαση του απόρρητου χαρακτήρα των ως άνω κωδικών οφείλει να ενημερώσει άμεσα την «Εταιρεία» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], άλλως στην περίπτωση αυτή η «Εταιρεία» δεν θα έχει ευθύνη για την πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης, πλην των υπολοίπων δικαιωμάτων της, να αξιώσει από το «Χρήστη» την αποκατάσταση οιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.
Ο «Χρήστης», εφόσον επιθυμεί να καταργήσει το λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στον «Ιστοχώρο», με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο οικείο σημείο κατωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχ. Α. 7.9 για τη διατήρηση των δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email, με την «Εταιρεία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] και να υποβάλει σχετικό αίτημα.
2.6 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι σε κάθε περίπτωση δύναται να προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων του «Ιστοχώρου» και χωρίς να έχει εγγραφεί στον «Ιστοχώρο», αν και η «Εταιρεία» διατηρεί πάντα το δικαίωμα να μεταβάλει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των ως άνω αγορών.
Η «Εταιρεία», στα πλαίσια του δικαιώματος που διατηρεί να μεταβάλει τη διαδικασία στον «Ιστοχώρο» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών, έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και τη διαδικασία εγγραφής στον «Ιστοχώρο» επομένως π.χ. ενδεικτικά να προβαίνει και σε κατάργηση του λογαριασμού του «Χρήστη» ή να καθιερώνει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη δημιουργία λογαριασμού.
2.7 Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση του «Ιστοχώρου», ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
3.1 Η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς χώρους, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων, που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή / και νομικά μέσω συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων.
Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» :
α. ότι δεν έχει ευθύνη για το σύνολο ή /και για τμήμα του περιεχομένου των ως άνω διαδικτυακών χώρων καθώς και για την εν γένει παρουσίαση του ως άνω περιεχομένου όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τη λειτουργία τους, τα λογισμικά που περιέχουν και χρησιμοποιούν, τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες κτλ.
β. ότι η σύνδεση του εκάστοτε «Χρήστη» μέσω των συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων με τους ως άνω διαδικτυακούς χώρους που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή / και νομικά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του «Χρήστη» και δεν συνεπάγεται την καθοιονδήποτε τρόπο έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών χώρων εκ μέρους της «Εταιρεία».
3.2 Ο «Χρήστης» γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο εκάστοτε διαδικτυακός χώρος με τους οποίους συνδέεται η «Ιστοσελίδα» είναι φυσικό να διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης – τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης τους είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει – το περιεχόμενο, για την ορθότητα αλλά και την εφαρμογή των οποίων η «Εταιρεία» δεν έχει καμία ευθύνη . Η «Εταιρεία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι, πριν την πλοήγησή του σε οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς χώρους, είναι σκόπιμο και χρήσιμο να λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι τυχόν διέπουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού χώρου.
4 .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
4.1 Η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τμήμα της «Ιστοσελίδας» ή / και το σύνολο αυτής. Ειδικότερα είναι στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να καταργεί αλλά και να ανανεώνει π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά της «Ιστοσελίδας», τις περιεχόμενες εφαρμογές, το περιεχόμενο, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή / και τις κατηγορίες καθώς και τον τρόπο εμφάνισής τους αλλά και την εν γένει δομή και λειτουργία της «Ιστοσελίδας»
4.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» σύμφωνα και με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
5.1 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» στο σύνολό του / ή και τμημάτων αυτού αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρείας» / ή και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με αυτήν σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, στην έννοια του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» περιλαμβάνονται π.χ. τα αρχεία, τα λογισμικά, οι εφαρμογές, τα σήματα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, ο τρόπος διάταξης και παρουσίασης των προϊόντων, των σελίδων και των κατηγοριών, ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και η εμφάνιση των επιμέρους λειτουργιών, τα πάσης φύσεως δεδομένα κτλ.
Ρητώς συμφωνείται ότι ο «Χρήστης» δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής ή / και εν γένει οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου του περιεχομένου, ως ανωτέρω περιγράφεται, της «Ιστοσελίδας» ή/ και τμήματος αυτής καθοιονδήποτε τρόπο. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εκ μέρους του «Χρήστη» αναπαραγωγή του ως άνω περιεχομένου, διαβίβαση αυτού, η πώληση ή η εξαγωγή δεδομένων και στοιχείων της «Ιστοσελίδας » κτλ..
Ρητώς συμφωνείται ότι μόνο η προσωπική χρήση της «Ιστοσελίδα» εκ μέρους του «Χρήστη» είναι επιτρεπτή εντός του πλαισίου πάντα που θέτουν οι παρόντες όροι χρήσης και η κείμενη νομοθεσία.
Ρητώς συμφωνείται ότι η χρήση αυτή δεν συνεπάγεται ότι ο «Χρήστης» αποκτά οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα και δη πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» έναντι της «Εταιρείας» ή / και έναντι τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με την «Εταιρεία».
5.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται και συναινεί ότι οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρείας» ή/ και τρίτου προσώπου συμβατικά συνδεόμενου με την «Εταιρεία», της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης πλην των υπολοίπων δικαιωμάτων της να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής / ή και αποθετικής ζημίας ήθελε τυχόν υποστεί από οποιαδήποτε ενέργεια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της «Ιστοσελίδας» όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ορθή ολοκλήρωση μέσω των κατάλληλων σελίδων της διαδικασίας εγγραφής ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς, την ορθή εμφάνιση όλων των σελίδων κτλ.
Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι υπάρχει πιθανότητα – για λόγους που δεν φέρει ευθύνη η «Εταιρεία» – να μην είναι εφικτή συνεχώς η ορθή εν γένει και απρόσκοπτη λειτουργία της «Ιστοσελίδας» καθώς και ότι δεν προσφέρει οποιασδήποτε μορφή εγγύησης περί αυτού ενώ στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή συνεχώς η ορθή εν γένει και απρόσκοπτη λειτουργία της «Ιστοσελίδας», σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «Χρήστη» καθώς και ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρείας» εξ αυτής της αιτίας.
6.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για ορθή λειτουργίας της «Ιστοσελίδας» ενεργεί κάθε τι που είναι απαραίτητο, ώστε, αφενός, να δημοσιεύονται και αναρτώνται ορθά το περιεχόμενο όλων των κατηγοριών και σελίδων της «Ιστοσελίδας» και εν γένει τα προϊόντα αφετέρου οι σχετικές πληροφορίες που τα συνοδεύουν να είναι επικαιροποιημένες, της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης για τυχόν σφάλματα που δύναται να προκύψουν στην παρουσίαση των προϊόντων και των περιγραφών τους εκ γραφικής παραδρομής ή / και τεχνικών λόγων χωρίς υπαιτιότητά της .
6.3 Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό .Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια τυχόν ζημία προκύψει σε δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο ή λειτουργία στην οποιαδήποτε συσκευή μέσω της οποίας ο «Χρήστης» πλοηγείται στην «Ιστοσελίδα» κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρείας» εξ αυτής της αιτίας.
6.4 Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι η πλοήγηση στην «Ιστοσελίδα» εκ μέρους του είναι επιτρεπτή μόνο εντός του πλαισίου που ορίζεται από τους όρους χρήσης που τη διέπουν και με βάση τις τεχνικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες κάθε φορά από την «Ιστοσελίδα». Ακολούθως ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της «Εταιρείας» π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τον τρόπο εμφάνισης των προϊόντων, τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων κτλ. και αποδέχεται ότι δύναται να χρησιμοποιεί την «Ιστοσελίδα» ως έχει κάθε φορά που περιηγείται σε αυτή καθώς και ότι η «Εταιρεία» δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να προβαίνει σε όποια μεταβολή σχετική επιθυμεί.
6.5 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «Χρήστη» ή / και οποιουδήποτε τρίτου για τον τρόπο που ο «Χρήστης» θα διαχειριστεί την οποιαδήποτε περιεχόμενη στην «Ιστοσελίδα» πληροφορία και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για τη διαχείριση της οποιασδήποτε ως άνω πληροφορίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο για τον ίδιο όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου καθώς και ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρείας» εξ αυτής της αιτίας.
6.6 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη», ότι ο τελευταίος στα πλαίσια της ορθής χρήσης εκ μέρους της «Ιστοσελίδας» οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα τόσο της «Εταιρείας» όσο και τρίτων προσώπων, ότι οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία θα προβαίνει ο «Χρήστης» αναφορικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας» δεν θα πρέπει να αντιβαίνει σε απαγορευτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα όρο καθώς και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας ήθελε τυχόν υποστούν η «Εταιρεία» ή / και οποιοσδήποτε τρίτος από την παράβαση του παρόντα όρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
7.Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7.1 α. .Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι η τήρηση εκ μέρους της των σχετικών κανόνων που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν προτεραιότητά της. Προς το σκοπό αυτό εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες λαμβάνοντας και τα σχετικά μέτρα ενώ με τη σύνταξη των σχετικών με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όρων της «Ιστοσελίδας» ενημερώνει κάθε «Χρήστη» για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας, τον τρόπο καθώς και τους πιθανούς αποδέκτες αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας από αυτούς καθώς και σε κάθε περίπτωση για τον τρόπο διαχείρισής τους (δικαιώματα – υποχρεώσεις) από τον εκάστοτε επισκέπτη.
Β .Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» – και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι αυτός οφείλει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεται τους όρους για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους η «Εταιρεία» δύναται να τροποποιεί εντός των πλαισίων της νομοθεσίας .
γ. Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από τον εκάστοτε «Χρήστη» και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λάμψα αρ. 19. ΤΚ 11524 και με ΑΦΜ 997873530.
δ. Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να είναι διασφαλισμένο το απόρρητο, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα τυχόν δηλώσει ο «Χρήστης» ή / και διαβιβάσει κατά την χρήση της «Ιστοσελίδας» στην «Εταιρεία».
Η «Εταιρεία» λειτουργεί, σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έναντι των κινδύνων λαμβάνοντας ως ανωτέρω αναφέρθηκε τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
ι. της κρυπτογράφησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «Χρηστών» των οποίων είναι υπεύθυνος επεξεργασίας η «Εταιρεία»
ιι. της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,
ιιι. της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,
ιv. διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
v. της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας των εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
vi. της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό της «Εταιρείας» καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων που επιβάλλει η νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
7.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην «Ιστοσελίδα» κάνει χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ του περιηγητή (browser) του «Χρήστη» και του εξυπηρετητή (server) της «Ιστοσελίδας» με κρυπτογραφημένο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υποκλοπή ή τροποποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα δύο μέρη.
7.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στον «Ιστοσελίδα» μέσω της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιεί ,πρέπει αφενός να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό αφετέρου δε και τα κατάλληλα μέσα.
7.4 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι στην περίπτωση που επιθυμεί ο τελευταίος να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας», να δημιουργήσει λογαριασμό, να κάνει χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» και να προβεί σε αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλούνται μέσω της «Ιστοσελίδας » πρέπει να γνωρίζει ότι θα δηλώσει κάποια στοιχεία ή / και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο «Χρήστης» κατανοεί και αποδέχεται ότι σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις η «Εταιρεία» θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει δηλώσει ο «Χρήστης» με σκοπό την κατά περίπτωση ολοκλήρωση κάποιας ενέργειας σύμφωνα με τα ανωτέρω .
Η «Εταιρεία» είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» για τους σκοπούς τους οποίους επεξεργάζεται κάθε φορά τα δεδομένα αυτά, όπως ειδικότερα σημειώθηκε.
7.5 H «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» στην οποία προβαίνει η «Εταιρεία» τηρεί την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και της σχετική ελληνική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα:
ι. Στην περίπτωση επικοινωνίας οποιουδήποτε «Χρήστη» με την «Εταιρεία» μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του «Ιστοχώρου» ή / και για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των ως άνω προϊόντων της «Εταιρείας» ή / και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας σχετικά με την «Ιστοσελίδα» η τελευταία προβαίνει στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιήσει την επικοινωνία με το «Χρήστη».
Στην περίπτωση αυτή ο «Χρήστης» θα απαιτηθεί να επικοινωνήσει μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να είναι δυνατή η επικοινωνία της «Εταιρείας» με τον «Χρήστη».
Ο «Χρήστης» ενδέχεται να διαβιβάσει με δική του απόφαση, χωρίς να του ζητηθούν και επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που θα ζητηθούν από την «Εταιρεία», μέσω του μηνύματος με το οποίο θα επιλέξει να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» και ως εκ τούτου η «Εταιρεία» λαμβάνει γνώση και αυτών.
ιι. Στα πλαίσια της διαδικασίας της σύναψης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων μέσω της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» θα πρέπει να δηλώσει και εν συνεχεία η «Εταιρεία» να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε στάδιο μέχρι την ολοκλήρωσή της σχετικής διαδικασίας όπως π.χ. ενδεικτικά από τη χρονική στιγμή της επιλογής των προϊόντων από τον «Χρήστη» μέχρι και τη χρονική στιγμή της παράδοσης των προϊόντων από την «Εταιρεία» μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής για πιθανή επιστροφή των προϊόντων κτλ. Στα πλαίσια της διαδικασίας της σύναψης της εξ αποστάσεως πώλησης ανάλογα με την κατηγορία του «Χρήστη» η «Εταιρεία» θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα: το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του «Χρήστη», τα προϊόντα που θα επιλέξει ο «Χρήστης» και ενδεχομένως κάποιο στοιχείο που ενδέχεται να δηλώσει ο «Χρήστης» προς την «Εταιρεία» χωρίς να του ζητηθεί.
Για την περίπτωση που ο «Χρήστης» δηλώσει στοιχεία – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου εγγυάται και δεσμεύεται ότι έχει τη ρητή συναίνεση του εκάστοτε προσώπου – υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δήλωση και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην «Εταιρεία» σύμφωνα με τα ανωτέρω και ακολούθως την επεξεργασία αυτών από την τελευταία π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση των στοιχείων αποστολής διαφορετικών από τα στοιχεία πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ρητώς συμφωνείται για οποιαδήποτε τυχόν αξίωση εγείρει το τρίτο αυτό πρόσωπο εναντίον της «Εταιρείας» υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο «Χρήστης» της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας της που τυχόν υποστεί.
ιιι. Η «Εταιρεία» προσφέρει τη δυνατότητα στον «Χρήστη» δηλώνοντας συγκεκριμένα στοιχεία και ειδικότερα αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην οικεία παράγραφο υπό στοιχ. 2.5 να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα».
Με τη δημιουργία του λογαριασμού αυτού ο «Χρήστης», έχει ορισμένες δυνατότητες, όπως αυτές ειδικότερά κάθε φορά θα ορίζονται από την «Εταιρεία», όπως π.χ. ενδεικτικά να πραγματοποιήσει μέσω της σύνδεσης του με το λογαριασμό του τις αγορές του στην «Ιστοσελίδα» κτλ.
Ο «Χρήστης» κατανοεί ότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω, η επεξεργασία των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «Εταιρεία» θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας του με αυτόν, στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης και ολοκλήρωσης της εξ αποστάσεως αγοράς καθώς και στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής των εν γένει προσφερόμενων μέσω του «Ιστοσελίδας» υπηρεσιών προς αυτόν.
7.6 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι δεν διαβιβάζει και αποκαλύπτει τα στοιχεία του «Χρήστη», μεταξύ των οποίων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να έχει τη συναίνεση εκ μέρους του «Χρήστη» εκτός εάν τούτο απαιτηθεί ή απαιτείται από το Νόμο ή περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της εν γένει νομικής μορφής της «Εταιρείας».
Η χρήση ωστόσο των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» θα γίνει και από αποδέκτες στους οποίους η «Εταιρεία» διαβιβάζει τα στοιχεία .
α. στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα από εξουσιοδοτημένους για την κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών υπαλλήλους της «Εταιρείας».
β. στα πλαίσια της υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της «Εταιρείας» όπως π.χ. από εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτύου, φιλοξενίας του e-shop κτλ.
γ. στα πλαίσια της παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων όποτε τα απαραίτητα για την παράδοση δεδομένα διαβιβάζονται και στις συνεργαζόμενες με την «Εταιρεία» εταιρείες ταχυμεταφορών.
Περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» θα τύχουν επεξεργασίας και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια των απαραίτητων οικονομικών συναλλαγών της «Εταιρείας» με τον εκάστοτε «Χρήστη».
7.7 Η «Εταιρεία» δηλώνει και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαίο ο τελευταίος να δηλώνει στην «Ιστοσελίδα» οποιοδήποτε δεδομένο του προσωπικού χαρακτήρα οφείλει να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και φέρει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του ενώ ταυτόχρονα ο «Χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών και υποχρεούται να προβαίνει στην επικαιροποίηση αυτή με τον τρόπο που κάθε φορά είναι διαθέσιμο από την «Ιστοσελίδα» .
7.8 Cookies. H «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ο «Ιστοχώρος» χρησιμοποιεί cookies , δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) η εκάστοτε ιστοσελίδα που τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και πιο συγκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος «Χρήστης» περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.
Επιπρόσθετα, η «Εταιρεία » ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ορισμένα από τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν το «Χρήστη» κατά την πλοήγησή του στον «Ιστοχώρο» και δίδουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει η «Επιχείρηση» πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Ιστοσελίδας».
Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από την «Ιστοσελίδα» καθώς και ότι ο «Χρήστης» έχει πάντα τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει, εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies.
Ωστόσο, η «Εταιρεία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι, εάν ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες της «Ιστοσελίδας».
H «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.
Η «Εταιρεία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι εάν μέσω της «Ιστοσελίδας» συνδεθεί σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων, είναι πιθανόν οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι να χρησιμοποιούν Cookies και επομένως οφείλει να ενημερώνεται για την εκάστοτε πολιτική Cookies που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι και τις δυνατότητες που προσφέρον στους επισκέπτες τους.
Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» προς διευκόλυνση των «Χρηστών» τους ενημερώνει ότι μπορούν, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, να εμποδίσουν την αποδοχή των cookieς μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή τους.
Για την πολιτική cookies της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» μπορεί να ενημερωθεί στο οικείο σημείο της.
7.9 Η «Εταιρεία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι ενδέχεται η «Ιστοσελίδα» να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Όπως είναι λογικό οι ιστοσελίδες των τρίτων ως άνω προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Εταιρεία» δεν έχει καμία ευθύνη και επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι είναι σκόπιμο να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.
7.10 ι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι εφόσον έχει προβεί λόγω χρήσης της «Ιστοσελίδας» σε δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
ιι. Τα δικαιώματά αυτά του «Χρήστη», ως ανωτέρω περιγράφονται, απορρέουν από την εν γένει νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 [αρθ.13- 21] και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο «Χρήστης» ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected].
ιιι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]) στην περίπτωση που θεωρεί ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Β. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.Γενικό πλαίσιο
Η «Eταιρεία» δηλώνει ότι μέσω της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα να πωλήσει βιβλία μαγειρικής, τρόφιμα αλλά και ηλεκτρικές συσκευές και είδη- σκεύη μαγειρικής και στον «Χρήστη», με βάση το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας», των όρων πώλησης αλλά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.
Ο «Χρήστης» συναινεί ότι, πριν προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω της «Ιστοσελίδας», έχει αναγνώσει, κατανοήσει πλήρως και επομένως έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» και τους όρους πώλησης των προϊόντων που πωλούνται μέσω αυτής.
Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης σε οποιαδήποτε στάδιο αυτής, εάν διαπιστώσει τη μη τήρηση των ως άνω αυτών όρων εκ μέρους του «Χρήστη» διατηρώντας πάντα – και με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να διακόπτει την εν γένει ή τμήματος της λειτουργίας της «Ιστοσελίδας» – το δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας της ήθελε υποστεί από την παράβαση του συνόλου των όρων της «Ιστοσελίδας» εκ μέρους του «Χρήστη».

 1. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι για να προβεί σε χρήση της «Ιστοσελίδας » και σε κάθε είδους συναλλαγή μέσω αυτού πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη άλλως ρητώς συμφωνείται ότι είναι υποχρεωμένος να απέχει από οποιαδήποτε σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια, της «Εταιρείας» διατηρούσης το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την οποιαδήποτε συναλλαγή με το «Χρήστη» σε περίπτωση που διαπιστώσει την εκ μέρους του παραβίαση του παρόντος όρου.
 2. Παρουσίαση-περιγραφή προϊόντων .
  Η «Εταιρεία» παρουσιάζει και περιγράφει στην «Ιστοσελίδα» με τον προσφορότερο τρόπο καθώς και με τον τρόπο που επιθυμεί τα προϊόντα τα οποία πωλεί μέσω αυτής
  Η «Εταιρεία», σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να παρουσιάζει προς πώληση διαρκώς τα ίδια προϊόντα ή / και για ορισμένο χρονικό διάστημα ενώ πάντα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα είδη και τις κατηγορίες των προϊόντων σύμφωνα την εμπορική της πολιτική. Ως εκ τούτου ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει εναντίον της «Εταιρείας» οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτής της αιτίας π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την κατάργηση συγκεκριμένου κωδικού οποιουδήποτε προϊόντος ή / και κατηγορίας από τα προς πώληση προϊόντα εκ μέρους της «Εταιρείας».
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι λαμβάνει κάθε πρόνοια ώστε τα επιμέρους χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος που αποτελούν την περιγραφή του να εμφανίζονται με ευκρίνεια στην οικεία θέση της «Ιστοσελίδας».
  Ωστόσο, παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται ,ως άνω περιγράφεται ,εκ μέρους της «Εταιρείας» υπάρχει πιθανότητα για τεχνικούς λόγους όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω διαφοροποίησης στο πρόγραμμα περιήγησης του «Χρήστη», στο λογισμικό της συσκευής περιήγησης ή / και στις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής ή για ατέλειες που προκύπτουν εκ παραδρομής και χωρίς υπαιτιότητα της «Εταιρείας» να προκύψουν διαφοροποιήσεις π.χ. στα χρώματα των προϊόντων ή / και στη εν γένει παρουσίασή τους και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν ευθύνεται προς τούτο η «Εταιρεία».
  Επιπλέον, είναι δυνατόν για κάποια προϊόντα στην περιγραφή των προϊόντων να υπάρχουν διαστάσεις όπως π.χ. το βάρος.
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε ειδικότερη πληροφορία που θα προκύψει για τα προϊόντα, σχετικά με τα ανωτέρω στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  Επιπρόσθετα, επισημαίνει στον «Χρήστη», ότι είναι χρήσιμο να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντος από την «Ιστοσελίδα» εάν παρατηρήσει ότι υφίστανται προφανή σφάλματα στον τρόπο παρουσίασης / ή και περιγραφής κάποιου προϊόντος όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμφάνιση προϊόντος με λανθασμένα χαρακτηριστικά ή εμφάνιση προϊόντος προς πώληση σε ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κτλ.
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι στην «Ιστοσελίδα» εμφανίζονται προϊόντα τρίτων προμηθευτών της «Εταιρείας» αλλά και της «Εταιρείας». Η περιγραφή των προϊόντων αυτών γίνεται με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Εταιρεία» και από τους προμηθευτές π.χ. σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητές τους και την περιγραφή τους, τη διάστασή τους και εκ του λόγου αυτού η «Εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών που έχουν δοθεί σε αυτήν από τους προμηθευτές και καθώς και σε κάθε περίπτωση για σφάλματα που τυχόν υπάρχουν εκ παραδρομής από οποιαδήποτε αιτία χωρίς υπαιτιότητά της.
 3. Διαθεσιμότητα προϊόντων.
  ι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα για τα οποία θα έχει ενημερωθεί προσηκόντως από την «Εταιρεία».
 4. Έλεγχος και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
  Η «Εταιρεία» έχει πάντα το δικαίωμα να προβεί σε προηγούμενο έλεγχο της εκάστοτε παραγγελίας από τον οποιονδήποτε «Χρήστη» πριν την πώληση του προϊόντος π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση που λάβει παραγγελία ασυνήθιστα μεγάλης αξίας ή συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας προφανώς ανύπαρκτων ή ανακριβών ακόμα δε και να προβεί σε μη αποδοχή της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία από πρόσωπο που σε προηγούμενη συναλλαγή με την «Ιστοσελίδα» δεν είχε επιδείξει την προσήκουσα συμπεριφορά στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της ως άνω συναλλαγής.
 5. Τιμές προϊόντων.
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι θα τον πληροφορεί για τις τιμές των προϊόντων που πωλεί μέσω της «Ιστοσελίδας» με τον προσήκοντα κάθε φορά τρόπο ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν που επιθυμεί ο «Χρήστης» να προμηθευθεί.
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση έναντι οποιουδήποτε «Χρήστη» ότι δεν θα μεταβάλλονται οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων της «Ιστοσελίδα».
  Ειδικότερα επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι παράμετροι όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μεταβολή της εμπορικής/ ή και εκπτωτικής πολιτικής της «Εταιρείας», το κόστος αγοράς των προϊόντων από τον εκάστοτε προμηθευτή της «Εταιρείας» κτλ. ενδέχεται να μεταβάλουν την τελική τιμή τους για την εκάστοτε χρονική στιγμή στην οποία ο «Χρήστης» θα αποφασίσει να προβεί σε αγορά μέσω της «Ιστοσελίδας».
 6. Περιγραφή σταδίων αγοράς.
  ι .Τρόπος πραγματοποίησης αγοράς (με ή χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού)
  α. Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων δημιουργώντας προηγουμένως λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα», σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην οικεία παράγραφο ανωτέρω υπό στοιχ. 2.5 περί δημιουργίας λογαριασμού επιλέγοντας ανάλογα με την ιδιότητά του μεταξύ των κατηγοριών του απλού «Χρήστη».
  β. Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων και ως απλός επισκέπτης του «Ιστοχώρου» και χωρίς να έχει εγγραφεί νωρίτερα στον «Ιστοχώρο» με δημιουργία λογαριασμού, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
  ιι. Καταχώριση στοιχείων παραγγελίας.
  Αναλόγως της κατηγορίας του «Χρήστη», σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα του ζητηθούν από την «Ιστοσελίδα» να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και ακολούθως και στοιχεία, των οποίων την ακρίβεια ο «Χρήστης» εγγυάται προς την «Εταιρεία».
  Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι προκειμένου να προωθήσει προς στην «Εταιρεία» σωστή και με βάση τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί παραγγελία προϊόντων είναι χρήσιμο να προβαίνει σε λεπτομερή επισκόπηση αυτής πριν την προώθησή της. Ο «Χρήστης» έχει την ευχέρεια μέσω των πεδίων που εμφανίζονται στον «Ιστοχώρο» πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας να προβεί σε τροποποίηση ή / και ακύρωσή της πριν την αποστολή της.
  ιιι. Στάδια παραγγελίας.
  α. Ο «Χρήστης» εάν επιθυμεί να προβεί σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί στην οικεία κατηγορία και σελίδα και ακολούθως να επιλέξει και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να εμφανίζονται στα οικεία πεδία όπως π.χ. ενδεικτικά ποσότητα κτλ.
  β. Στη συνέχεια επιλέγοντας το εικονίδιο «καλάθι αγορών» και ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα από την κατάλληλη σελίδα πεδία και σελίδες θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς, εκτός εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη πλοήγησή του πραγματοποιώντας επιπλέον αγορές, οπότε και θα ακολουθήσει τη διαδικασία που είναι διαθέσιμη κάθε φορά από την «Ιστοσελίδα» για τη συνέχιση των αγορών του. Πριν ολοκληρώσει τα υποδεικνυόμενα βήματα για την αγορά έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σύντομα για την εκτίμηση του ύψους των φόρων και του κόστους των μεταφορικών της παραγγελίας.
  δ. Έχοντας προηγουμένως επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και έχοντας αποδεχθεί τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα όπου είναι το στάδιο ολοκλήρωσης της αγοράς. Στο στάδιο αυτό θα κληθεί να συμπληρώσει τα πεδία που θα ζητηθούν κάθε φορά από την «Ιστοσελίδα» καθώς και τους όρους σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τους εν γένει όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
  ε. Στη συνέχεια ο «Χρήστης» θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα – email το οποίο θα τον ενημερώνει για τη λήψη της παραγγελίας από την «Iστοσελίδα» και ακολούθως και ένα δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα – email από την «Ιστοσελίδα» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.
  Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής o «Χρήστης» θα λάβει ένα επιπλέον email με στοιχεία της πληρωμής της παραγγελίας από τη VIVAWALLET.
 7. Τρόπος πληρωμής των προϊόντων.
  8.1 Ο «Χρήστης» για την εξόφληση του τιμήματος των παραγγελθέντων μέσω της «Ιστοχώρου» προϊόντων έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει με χρήση των καρτών που εμφανίζονται στο οικείο σημείο της «Ιστοσελίδας», μέσω VIVAWALLET και με αντικαταβολή για παραγγελίες εντός Ελλάδος.
  Ειδικότερα:
  i. Πληρωμή μέσω Vivawallet.
  Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το ποσό των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει μέσω του συστήματος πληρωμών Vivawallet, και αποδεκτές είναι οι κάρτες Visa, Mastercard, Diners και Αmerican Expess σύμφωνα πάντα με τους ειδικότερους οριζόμενους όρους περί πληρωμής και τις οδηγίες από το ως άνω σύστημα πληρωμών.
  ιι. Πληρωμή με αντικαταβολή.
  α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να εξοφλήσει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε θα πρέπει να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης με την «Εταιρεία» εταιρεία ταχυμεταφορών στην ορισμένη διεύθυνση παράδοσης.
  β. Ο «Χρήστης» που επιλέγει την αντικαταβολή ως τρόπο εξόφλησης θα πρέπει να λάβει υπόψιν ότι η εξόφληση με μετρητά δεν δύναται να υπερβεί το εκάστοτε από τη νομοθεσία επιτρεπόμενο καθοριζόμενο ποσό.
  γ. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι η πληρωμή με αντικαταβολή είναι δυνατή για τις περιπτώσεις παράδοσης μόνο εντός της Ελλάδας παραγγελθέντων προϊόντων.
  9.Διαδικασία αποστολής και παράδοσης προϊόντων.
  ι. Τρόπος αποστολής και παράδοσης προϊόντων.
  α. Η παράδοση των προϊόντων στην Ελλάδα θα γίνεται και στο εξωτερικό θα γίνεται μέσω των συνεργαζόμενων με την «Εταιρεία» εταιριών ταχυμεταφορών στη δηλωθείσα διεύθυνση από τον «Χρήστη» στο οικείο πεδίο των στοιχείων της παραγγελίας.
  Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα πάντα να ζητήσει μέσω του εκάστοτε εκπροσώπου της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αποδέκτη της παραγγελίας πριν την παράδοση της σε αυτόν.
  ιι. Χρόνος παράδοσης προϊόντων.
  α. Η παράδοση των προϊόντων στην Ελλάδα όταν έχει επιλεγεί η παράδοση μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών πραγματοποιείται στη δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής εκ μέρους του «Χρήστη» από Δευτέρα -Παρασκευή μεταξύ 9:00-15:00.
  β. Για παραγγελίες εντός Ελλάδος η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της αποστολής. Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 5-10 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της αποστολής.
  Η παρακολούθηση γίνεται μέσω μηνύματος από τη Γενική ταχυδρομική, με τον αριθμό αποστολής.
  Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα άρχονται από την επομένη της ημέρας αποστολής του email επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της παραγγελίας εκ μέρους της «Εταιρείας» σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι του δεύτερου email που θα λάβει ο «Χρήστης» από την «Ιστοσελίδα»
  Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον «Χρήστη» για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο «Χρήστης» με έγγραφη ειδοποίηση και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου στον «Χρήστη» για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται η «Εταιρεία» άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται στην «Εταιρεία».
  Στην περίπτωση αυτή η «Εταιρεία» επιστρέφει στο «Χρήστη» τα χρήματα που έχει καταβάλει στην «Εταιρεία» με τον ίδιο τρόπο που ο «Χρήστης» κατέβαλε τα χρήματα στην «Εταιρεία» , της «Εταιρείας» δικαιουμένης να παρακρατήσει τα έξοδα επιστροφής σε αυτήν του εκάστοτε προϊόντος
  Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στην «Εταιρεία» θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.
  Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» έχει δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.
  ιιι. Έξοδα αποστολής. Η «Εταιρεία » ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι η δαπάνη για τα έξοδα αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, επιβαρύνει τον «Χρήστη» και διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής και το βάρος ή και τις διαστάσεις των παραγγελθέντων προϊόντων.
  iv. Ενημέρωση για την παραγγελία. Ο «Χρήστης» θα λαμβάνει ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας μέσω email στην δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω μηνύματος από τη Γενική ταχυδρομική, με τον αριθμό αποστολής.
  Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης αλλαγής σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας δύναται να ενημερώσει τον «Χρήστη» με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω των δηλωθέντων από αυτόν στοιχείων επικοινωνίας.
  v. Λοιποί όροι παράδοσης.
  α. Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών δεν κατορθώσει να τον ανεύρει ώστε να παραδώσει σε αυτόν την παραγγελία το προϊόν θα επιστρέφεται στην «Εταιρεία» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα εφαρμόζονται για τη περίπτωση αυτή από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, όπως ειδικότερα ανωτέρω έχει σημειωθεί, και τους παρόντες όρους χρήσης και ο «Χρήστης» θα επιβαρύνεται στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
  β. Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι αυτός φέρει την ευθύνη της ορθής δήλωσης των στοιχείων επικοινωνίας που θα του ζητηθούν για την διευθέτηση της παράδοσης της παραγγελίας και επομένως η «Εταιρεία » σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παράδοσης λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους του «Χρήστη» δεν φέρει καμία ευθύνη.
  γ Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στους παρόντες όρους για την κάθε κατηγορία προϊόντων ή / και για την κάθε ειδική περίπτωση αν και σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενοι χρόνοι είναι ενδεικτικοί.
  Ο «Χρήστης» απόδεχεται ότι τούτο ενδέχεται να μην είναι εφικτό πάντα για λόγους που δεν οφείλονται στην «Εταιρεία» όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες, απεργίες, καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εταιρία ταχυμεταφορών.
  Η «Εταιρεία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι ο τελευταίος θα ενημερωθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο περί αυτού με βάση και τις δυνατότητες που θα έχει στη διάθεσή της εκείνη τη χρονική στιγμή η «Εταιρεία » και η «Εταιρεία » δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.
  δ. Η «Εταιρεία», όπως ήδη έχει αναφερθεί, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του «Χρήστη» να τροποποιεί στο σύνολο τους όρους για τον τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων καθώς και τα χρονικά όρια παράδοσης και ο «Χρήστης» το αποδέχεται .
 8. Δικαιώματα Χρήστη.
  ι. Αρχείο παραγγελιών.
  Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και προς τούτο η «Εταιρεία» διατηρεί σχετικό αρχείο.
  ιι. Δικαιώματα «Χρήστη» λόγω αγοράς ελαττωματικού προϊόντος. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση ή τη διόρθωση προϊόντος ή να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση κατά την οποία λείπει συνομολογημένη ιδιότητα στο προϊόν ή διαπιστωθεί πραγματικό ελάττωμα, σύμφωνα πάντα όμως με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 534 ΑΚ επ.
  Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται τόσο για το δικαίωμά της να ελέγξει και να διαπιστώσει την τυχόν έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή/ και την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος αλλά και κάθε άλλο δικαίωμά της.
  ιιι Εμπορικές εγγυήσεις.
  Εμπορικές εγγυήσεις για τα προϊόντα – στις περιπτώσεις που προσφέρονται – παρέχoνται από τους ίδιους τους κατασκευαστές και η «Εταιρεία» δεν προσφέρει δική της περαιτέρω εγγύηση.
  12 . Προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.
  Α. Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης από την πώληση.
  1.ι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν το οποίο αγόρασε από την «Ιστοσελίδα» σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη νομοθεσία και την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση για την επιστροφή του προϊόντος είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη επιστροφή και του σχετικού παραστατικού αγοράς.
  ιι. Δικαίωμα υπαναχώρησης.
  Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της «Ιστοσελίδας» χωρίς να αναφέρει τους λόγους,
  α. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή του προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει.
  β. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν, αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον «Χρήστη» με μια παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά.
  γ. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.
 9. Τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης.
  Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον προηγουμένως ενημερώσει την «Επιχείρηση» και επιστρέψει το προϊόν που έχει παραλάβει μαζί με το σχετικό παραστατικό αγοράς που έχει λάβει.
  Η ενημέρωση της «Εταιρείας» για την υπαναχώρηση από την αγορά εκ μέρους του «Χρήστη», σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της χρήσης του εντύπου υπαναχώρησης το οποίο ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να βρει εδώ και αφού το συμπληρώσει να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «Εταιρείας» είτε με την αποστολή εκ μέρους του «Χρήστη» οποιασδήποτε άλλης σαφούς δήλωσής του με την οποία θα εκδηλώνει τη σαφή βούλησή του να υπαναχωρήσει από την αγορά. Εάν ο «Χρήστης» χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, η «Εταιρεία» θα του διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής του.
 10. Υποχρεώσεις Χρήστη.
  ι. Προθεσμία επιστροφής προϊόντων.
  Ο «Χρήστης» που αποφασίζει να ασκήσει το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη ημέρα που ανακοίνωσε, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, στην «Εταιρεία» την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα πώληση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο «Χρήστης» επιστρέψει το προϊόν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
  ιι. Τα προϊόντα που θα επιστρέψει, στην «Εταιρεία » ο «Χρήστης» στα πλαίσια της άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων του δεν θα πρέπει να είναι κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση του προϊόντος χρησιμοποιημένα, φθαρμένα ή να έχουν δεχθεί καθοιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή αλλοίωση από τον «Χρήστη». Σε κάθε περίπτωση όλα τα προϊόντα που πωλεί η «Εταιρεία» μέσω του «Ιστοχώρου» έχουν ορισμένη συσκευασία που επίσης πρέπει να έχει διατηρηθεί προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή του εκάστοτε προϊόντος.
  Ο «Χρήστης» υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και το εκάστοτε παραστατικό αγοράς που έχει λάβει
  iii. O «Χρήστης» πρέπει να διαχειριστεί το προϊόν με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στη χρήση του και επομένως να μην προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή αλλοίωσης σε αυτό, γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την ενδεχόμενη μη αποδοχή της επιστροφής του. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι προϋπόθεση αποδοχής της επιστροφής του προϊόντος είναι απαραίτητο να επιστρέφεται όπως ήταν συσκευασμένο αρχικά και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης του άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του και μόνον για εκείνα τα προϊόντα που τούτο είναι πρακτικά εφικτό (π.χ. τούτο δεν είναι εφικτό και ρητώς απαγορεύεται για την περίπτωση των τροφίμων )
 11. Υποχρεώσεις της «Εταιρείας».
  ι. Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, η «Εταιρεία » θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον «Χρήστη», χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση καταναλωτή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην οικεία παράγραφο.
  ιι. Η «Εταιρεία» κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης που κατέβαλε ο «Χρήστης», εάν ο «Χρήστης» είχε επιλέξει τρόπο με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει η «Εταιρεία»
  ιιι. Η «Εταιρεία» θα επιστρέψει τα χρήματα στο «Χρήστη» με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο «Χρήστης» χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τις σχετικές συναλλαγές.
  Ρητώς συμφωνείται ότι ειδικά για την περίπτωση που ο «Χρήστης» έχει επιλέξει να πληρώσει το τίμημα της αγοράς με αντικαταβολή, όπου αυτή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει υποδείξει ο «Χρήστης» και του οποίου είναι δικαιούχος.
  Το λογαριασμό θα τον έχει υποδείξει ο «Χρήστης» και θα τον έχει συμπληρώσει στο κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης ή θα τον έχει γνωστοποιήσει με την ίδια χρονική στιγμή και με τον τρόπο που θα έχει γνωστοποιήσει προς την «Εταιρεία» οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωσή με την οποία εκδηλώνει την βούλησή του να υπαναχωρήσει από την αγορά που πραγματοποίησε μέσω της «Ιστοσελίδας».
  Η «Εταιρεία» δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο «Χρήστης» παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
  iv. H επιστροφή του προϊόντος θα γίνει μέσω της/ των συνεργαζόμενης-ων με την «Εταιρείας» εταιρίας-ων ταχυμεταφορών (με τις οποίες ο «Χρήστης» οφείλει να επικοινωνήσει για τη σχετική συνεννόηση) στη δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας του «Χρήστη» προκειμένου να παραλάβει το επιστραφέν προϊόν. Τόσο για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό ο «Χρήστης» επιβαρύνεται ο ίδιος με τις δαπάνες επιστροφής του προϊόντος.
  Για να γίνει δεκτή μια επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Το προϊόν που επιστρέφεται πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο πώλησης/δελτίο αποστολής.
  Η «Εταιρεία» θα επιστρέψει το αντίτιμο των προϊόντων που επεστράφησαν συν τα έξοδα της αρχικής αποστολής με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή και ειδικώς σε περίπτωση αντικαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο «Χρήστης» και του οποίου θα είναι δικαιούχος.
 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  13.1 Το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» διέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
  13.2 ι. Ρητώς συμφωνείται ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την εφαρμογή των όρων χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.
  ιι. Αρμόδια σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης της προαναφερόμενης διαφοράς αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών .
  13.3 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν στα πλαίσια σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή ένωση. Κατόπιν αυτού ο «Χρήστης» σε περίπτωση που πραγματοποιήσει κάποια αγορά μέσω της «Ιστοσελίδας» και έχει οποιαδήποτε διαφορά ως καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να καταφύγει στην επίλυσή της προς τον σκοπό αυτό λειτουργούσα πλατφόρμα εδώ. Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να επιλύσει την όποια διαφορά του μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη διαδικασία αυτή από τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή μέσω του διαδικτυακού χώρου εδώ.
  13.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων είναι έγγραφη και μόνο έτσι αποδεικνύεται. Η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να καταργεί μέρος ή / και το σύνολο των παρόντων όρων και ο «Χρήστης» υποχρεούται πριν την οποιαδήποτε περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» να ανατρέχει σε αυτούς.
  13.5 Έστω και ένας όρος να κριθεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.
  13.6 Η μη άσκηση από την «Εταιρεία» οποιουδήποτε δικαιώματός της δε συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
Ακολουθήστε μας στα Social
0
Καλάθι
 • No products in the cart.